Dodatočné predpínánie

Multilanový predpínací systém so súdržnosťou a bez súdržnosti

Predpínací kábel sa skladá z predpínacích lán, káblového kanálika a kotvenia. Predpínacie káble multilanového systému VSL môžu byť tvorené až 55 splietanými sedem-drôtovými lanami priemeru 15,7 mm (0,6 “S) so zaručenou pevnosťou 1860MPa. Používanie predpätého betónu zodpovedá medzinárodným normám EURONORM 138-79, ASTM A 416-85, BS 5896 a je certifikované v SR. Používané kanáliky sú oceľové alebo plastové PT-Plus. Káble sú podľa nárokov konštrukcie, betonážnych úsekov a technológií osadzované širokou paletou aktívnych a pasívnych kotiev a káblových spojok. Káble predpínacieho systému so súdržnosťou sa po predopnutí injektujú cementovou maltou, ktorá zaisťuje ochranu lán proti korózii a zároveň spolupôsobenie predpínacieho kábla v každom priereze predpínanej konštrukcie. Pri systéme bez súdržnosti je navyše každé jednotlivé predpínacie lano uložené v HDPE chráničke, v ktorej je zainjektované mazivom, čím sa zabezpečujú ďalšie 2 stupne protikoróznej ochrany lán. Schéma viaclanového predpínacieho systému

Predpínacie systém v plochom kanáliku so súdržnosťou

Predpínací systém VSL v plochom kanáliku je úspešne využívaný na mnohých projektoch pozemného i mostného staviteľstva. Predpínací systém sa skladá z plochého kanálika vyplneného štyrmi predpínacími lanami a aktívnych, prípadne aj pasívnych kotiev. Vďaka plochému tvaru kanálika systém maximálne využíva obmedzené statické výšky doskových konštrukcií a tým zvyšuje účinok vnášanej predpínacej sily. Jednotlivé laná kábla sú predpínané postupne a následne zainjektované cementovou maltou, ktorá zaisťuje spolupôsobenie s konštrukciou a zároveň aj protikoróznu ochranu. Systém sa podieľa na redistribúcii prípadných trhliniek. V porovnaní s tradičnými žb. konštrukciami budúce zhotovovanie prestupov nie je obmedzené, prerušenie predpínacieho kábla je možné bez ďalších opatrení a účinok predopnutia sa stráca iba v dotknutom poli.

Predpínacie systém monostrand

Jednolanový systém bez súdržnosti, vžitý pod názvom monostrand, je zložený z predpínacích lán priemeru 15,2 mm (0,6 “) resp. v súčasnosti prevažne priemeru 15,7 mm (0,6 “S) uložených v HDPE chráničke s mazivom. Tým je zaistená vynikajúca dvojstupňová protikorózna ochrana a minimálne straty predpínacej sily vplyvom trenia. Vonkajší priemer jednolanových káblov monostrand je 19 mm. Inštalácia tohto ľahkého systému je mimoriadne rýchla, vďaka jeho rozmerom ho možno použiť aj do veľmi tenkých konštrukcií a je veľmi flexibilný pri koordinácii s mäkkou výstužou. Po napnutí je možné predpínanú konštrukciu okamžite odbedniť, čo prináša nemalé úspory na podpornej konštrukcii. Schéma predpínacieho systému Monostrand

Vonkajšie káble

Vonkajšie dodatočné predpínanie je bežne využívané v mostnom staviteľstve napríklad z dôvodu nedostatku priestoru pre predpínacie káble vnútri konštrukcie, ale predovšetkým s ohľadom na vysoký stupeň protikoróznej ochrany, možnosť kontroly vonkajších káblov v priebehu ich životnosti a ich prípadnú jednoduchú vymeniteľnosť. Je to veľmi výhodné a často aj jediné možné riešenie pre zvyšovanie únosnosti existujúcich mostných konštrukcií. Vonkajšie dodatočné predpínanie môže nájsť uplatnenie aj pri zosilňovaní alebo spínaní konštrukcií budov, síl i zásobníkov. Schéma vonkajšieho predpínacieho systému

Káblové kanáliky & protikorózna ochrana

Pre káblové kanáliky predpínacieho systému so súdržnosťou sa štandardne používajú rúrky z tenkého plechu s drápkovým spojom alebo s preplátovaným zváraným švom dodávané v 5m resp. 6m dĺžke. Kanáliky sa navzájom spájajú vonkajšou skrutkovou spojkou a utesnením PE páskou. Oproti tomu variantný systém plastových kanálikov PT-PLUS ponúka v porovnaní s tradičnými oceľovými kanálikmi mnoho výhod. Vďaka PT-PLUS spojkám s dvojitým tesnením je kanálik vodotesný, významne sa znižujú straty trením a značne zvyšuje únavová pevnosť kábla. Kanáliky sú dodávané v dĺžke 5,8 m. Systém plastových kanálikov PT-PLUS v kombinácii s kotvami GC a VSL CS 2000 Plus spĺňa požiadavky na protikoróznu ochranu stupňa PL2 – plne zapúzdrený kábel, a v prípade kombinácie s kotvami VSL CS 2000 Super stupeň PL3 – monitorovatelný resp. elektricky izolovaný kábel (fib Report 33). Elektricky izolované predpínacie káble sú spoľahlivo chránené aj v prostredí so silným výskytom bludných prúdov a ďalej ponúka možnosť kontroly kvality nainštalovaných predpínacích káblov prostredníctvom merania elektrického odporu medzi predpínacími lanami a mäkkou výstužou nosnej konštrukcie. Monitoring integrity protikoróznej ochrany touto metódou je navyše možné vykonávať kedykoľvek počas životnosti konštrukcie a prípadne dokonca aj lokalizovať miesto netesnosti kábla. Káblové kanáliky & protikorózna ochrana

Napínanie

VSL predpínacie systémy používajú unikátny systém zakotvenia predpínacej sily. Laná sú v kontakte s kotevnými klinkami po celý čas napínania, pričom kedykoľvek po uvoľnení tlaku v lise sa automaticky zakotvia do kónických otvorov kotevnej objímky.

Injektáž

Injektáž káblov sa vykonáva z dôvodu:

  • Ochrany predpínacej výstuže pred koróziou dôkladným vyplnením káblového kanálika alkalickým materiálom (injektážou).
  • U predpínacích káblov so súdržnosťou injektážna malta zabezpečuje spolupôsobenie predpínacej výstuže s konštrukciou.
  • Injektážna zmes vyhovuje platnej EN 447:2007

Kompletné vyplnenie všetkých dutín v predpínacím kábla zamedzuje hromadeniu vlhkosti v konštrukcii, čo môže spôsobiť koróziu a prípadné roztrhnutiu konštrukcie pri zmrazovacích cykloch.