Dodatočné predpínánie

Kotvy pre vícelanový systém

Aktívne kotvenie VSL typ CS 2000

Toto kotvenie je ľahké a kompaktné. Roznášacia doska je vyrobená z liatiny a vysokopevnostej malty a je doplnená plastovou trubkou. Kotvenie je ľahké a jednoducho sa inštaluje. Podkotevná výstuž môže byť tvorená špirálou alebo ortogonálnou výstužou (prípadne ich kombináciou). Kotvenie CS 2000 je možné použiť aj ako nenapínanú – pasívnu kotvu.

Aktívne kotvenie VSL typ GC

Tento druh kotvenia umožňuje rýchly prenos predpínacej sily do konštrukcie cez jednostupňovú liatinovú kotvu. Je to druh kompaktného a relatívne ľahkého kotvenia. Podkotevná výstuž je tvorená špirálou a ortogonálnou výstužou. Kotvenie GC je možné tiež použiť ako nenapínanú – pasívnu kotvu.

Aktívne kotvenie VSL typ E

Predpínacia sila sa prenáša pomocou oceľovej kotevnej dosky rovnomerne do betónu. Podkotevná výstuž môže byť tvorená špirálou alebo ortogonálne výstužou, prípadne ich kombináciou. Kotvenie E je po drobnej úprave možno použiť ako nenapínanú – pasívnu kotvu.

Pasívne kotvenie VSL typ H

Toto pasívne kotvenie je technicky jednoduché a veľmi ekonomické riešenie prenosu predpínacej sily do konštrukcie. Vzhľadom k tomu, že predpínacia sila sa vnáša súdržnosťou výstuže s betónom, je prenos sily veľmi rovnomerný. Ťahový O krúžok eliminuje priečne sily v koreni kotvy. Výstužná sieť v koncovej oblasti slúži ako dištančna mriežka jednotlivých prameňov. Tento druh kotvenia sa používa aj u káblov v plochom kanáliku.

Pasívne kotvenie VSL typ U

Prenos predpínacej sily u tohto druhu kotvenia sa uskutočňuje čiastočne súdržnosťou medzi predpínacími pramencami a betónom a čiastočne pomocou zabetónovanej U dosky. Ťahový O krúžok a špirála eliminujú priečne sily v koreni kotvy. Toto kotvenie môže byť osadené v konštrukcii horizontálne i vertikálne. Ak je počet pramencov v kotvení nepárny, otočí sa nepárny pramenec okolo U dosky a zavedie sa späť do káblového kanálika. Vzhľadom na potrebu špeciálneho zariadenia pre ohnutie pásov je nutné tento druh kotvenia vyrobiť pred uložením do konštrukcie.

Pasívne kotvenie VSL typ P

Tento druh kotvenia sa používa tam, kde je nutné preniesť predpínaciu silu do konštrukcie v čo najkratšej vzdialenosti od konca káblového kanálika, respektíve vniesť celú silu do konca predpínaného prvku. Kotvenie sa skladá zo zakrivenej kotevnej dosky, do ktorej sú pomocou tlakových koncoviek ukotvené jednotlivé pramence. Pramence sú zaistené v požadovanej polohe pomocou dištančných plechov. Tento druh kotvenia sa používa aj u káblov v plochom kanáliku.

Pasívne kotvenie VSL typ L

Pri tomto spôsobe kotvenia sa predpínacia výstuž ohýba o 180 ° v relatívne malom priestore, takže môže byť odvedená späť do blízkosti svojho východzieho bodu. Kotvenie sa skladá z káblového kanálika v tvare U kruhového prierezu. Pre zamedzenie vzniku trhlín v betóne za kotvením sa predpokladá vloženie mäkkej výstuže.

Pasívne kotvenie VSL typ AF

Tento druh kotvenia sa používa u vertikálnych káblov, kedy je vhodné inštalovať predpínacie pramence po betonáži konštrukcie. Na pramence sa najprv nainštalujú tlakové koncovky, následne sa laná vsunú do káblového kanálika a potom sa zainjektuje v kotve špeciálnou vysokopevnostnou maltou. Po vytvrdnutí malty sa vykonáva napínanie kábla a následne injektáž.

Káblová spojka VSL typ K

Táto káblová spojka umožňuje napojenie kábla na už zabetónovaný a predopnutý kábel. Napojenie kábla je jednoduché, jednotlivé pramence sa kotvia do príslušnej drážky tela spojky pomocou tlakových koncoviek.

Káblová spojka VSL typ V

Táto káblová spojka umožňuje napojenie kábla na už zabetónovaný, ale doteraz nepredopnutý kábel. Napojenie kábla je jednoduché, jednotlivé pramence sa kotvia do príslušnej drážky tela spojky pomocou tlakových spojok, rovnako ako u spojky typu K.

Medziľahlé kotvenie VSL typ Z a ZU

Medziľahlé kotvenie typu Z a ZU sa používa v prípadoch, keď je z konštrukčných dôvodov nutné napínať z medziľahlého bodu. Kotevná objímka sa uloží do napínacieho priestoru medzi časťami kábla. Medziľahlé kotvenie typu Z a ZU sa predovšetkým používa v nasledujúcich prípadoch

  • Prstencové napínanie tlakových šácht a štôlní. Použitím tohto kotvenia odpadá nutnosť použitia vnútorných kotevných náliatkov.
  • Prstencové napínanie kruhových alebo valcových stavieb, ako sú nádrže, silá a pod. Použitím tohto kotvenia odpadá nutnosť použitia vonkajších kotevných náliatkov.
  • Priečne predpätie mostoviek v prípadoch, keď sú z estetických či iných dôvodov nežiaduce kotevné vrecká po obvode mostovky.
  • Predpínanie tiahel alebo trámov v prípade, že nie je možné vykonávať napínanie z čela predpínaného prvku.

Kotvy pre deskové systémy

Aktívne kotvenie VSL typ S 6-4, Si 6-4

Používa sa predovšetkým pre predpínanie stropov, priečne predpätie mostoviek a iných tenkých doskových konštrukcií, kde je potrebné maximálne využiť excentricitu predpínacieho kábla. Jednotlivé predpínacie laná sa kotvia pomocou kotevnej čeľuste do liatinovej kotevnej hlavice, ktorá sa vkladá do plastového výklenku “trumpety” a roznáša predpínaciu silu do konštrukcie.

Pasívne kotvenie VSL typ H a P

Tento druh kotvenia využíva súdržnosť predpínacej výstuže s betónom. Rozdielna úprava koncov predpínacích lán umožňuje zmenšiť dĺžku prenosu predpínacej sily z kábla do konštrukcie.

Káblová spojka VSL typ SK

Tento druh káblovej spojky sa používa v spojení s oválnym káblovým kanálikom. Táto káblová spojka umožňuje napojenie kábla na už zabetónovaný a predopnutý kábel. Napojenie kábla je jednoduché, jednotlivé pramence sa kotvia do príslušnej drážky tela spojky pomocou tlakových spojok.

Aktívne kotvenie VSL typ S 6-1 PLUS / Si 6-1 PLUS, pasívne kotvenie VSL typ SF 6-1 PLUS

Jedná sa o veľmi ekonomický systém ponúkajúci zvýšenú protikoróznu ochranu, kedy vonkajší povrch tela kotvenia je potiahnutý plastovým plášťom plynule nadväzujúcim na plastový prevlek medzi kotvením a kanálikom. Kotvenie je možné použiť pre kotvenie jednotlivých predpínacích lán bez súdržnosti (S 6-1 PLUS) aj so súdržnosťou (Si 6-1 PLUS). Predpínacia sila sa prenáša cez kotevné klin do jednostupňové liatinové kotvy a odtiaľ ďalej do konštrukcie. Pre predpätie bez súdržnosti je kotevný klin ochránený plastickým mazivom a vodotesne utesnený viečkom, systém kotvenia rieši protikoróznu ochranu prechodu predpínacieho lana do kotvenie pomocou už spomínaného plastového prevleku. Kotvenie je buď aktívny, typ S 6-1 PLUS / Si 6-1 PLUS alebo pasívne, nenapínaná zabetónovaná kotva SF 6-1 PLUS.

Aktívne kotvenie VSL typ S 6-1/Si 6-1, pasívne kotvenie VSL typ SF 6-1, spojka SK 6-1

Tento druh kotvenia je určený pre kotvenie jednotlivých predpínacích lán bez súdržnosti (S 6-1) alebo so súdržnosťou (Si 6-1). Predpínacia sila sa prenáša cez kotevné klin do dvojstupňové liatinové kotvy a odtiaľ ďalej do konštrukcie. Pre predpätie bez súdržnosti je kotevný klin ochránený plastickým mazivom a vodotesne utesnený viečkom, systém kotvenia samozrejme tiež rieši protikoróznu ochranu prechodu predpínacieho lana do kotvenia. Kotvenie je buď aktívny, typ S 6-1/Si 6-1, alebo pasívne, nenapínaná zabetónovaná kotva SF 6-1. Jednotlivé lana v konštrukcii je možné napojiť pomocou lanovej spojky SK 6-1. Napojenie lana sa vykonáva po predpnutie lana predchádzajúceho.