Mostné závesy

Systém mostných závesov VSL SSI 2000 reflektuje VSL vývoj technológie závesov s cieľom zabezpečiť dostupnosť najlepšieho riešenia pre stále sa meniace a komplexné technické nároky v tejto oblasti. Systém ponúka vysokú úroveň únavovej pevnosti, vynikajúcu protikoróznu ochranu, možnosť monitoringu síl v závese rovnako ako možnosť vykonania rektifikácie, inšpekcie alebo výmeny lán v závese. VSL teraz môže ponúknuť ešte rýchlejšiu inštaláciu závesov.

Hlavné charakteristiky systému

 • Vysoká únavová pevnosť 200 MPa pri 45% z pevnosti závesu pri 2 mil. zaťažovacích cykloch
 • Vysoký stupeň odolnosti proti korózii vďaka viacnásobnej protikoróznej ochrane
 • Extrudované potiahnutie poskytujúce vynikajúcu protikoróznu ochranu lán počas výstavby
 • Individuálne zapuzdrenie lán a tesnenia vo vnútri kotiev
 • Kompaktné ľahké kotvenie ľahko inštalovateľné v stiesnených podmienkach
 • Jednoduchá inštalácia lán do chráničky závesu (inštalácia lana po lane)
 • Všetky laná sú paralelné bez rizika prekríženia
 • Napínanie po jednotlivých lanách
 • Žiadna injektáž káblov na stavbe
 • Jednoduchý monitoring a úprava sily v závese po celú dobu životnosti závesu
 • Možnosť vybratia a nahradenia jednotlivých lán bez demontáže kotiev
 • Systém je prispôsobený pre neskoršiu inštaláciu anti-vibračných tlmičov

Vysoký stupeň protikoróznej ochrany systému

Mostné závesy

Systém zahŕňa viacstupňovú antikoróznu ochranu, ktorá zaručuje dlhodobú životnosť. Zároveň umožňuje kontrolu systému v priebehu jeho životnosti a v prípade potreby ľahkú vymeniteľnosť závesov, čo spĺňa súčasné prísne požiadavky na systémy mostných závesov.

Jednotlivé časti systému sú rozdelené na 2 kategórie. U vymeniteľných a ľahko prístupných častí systému sa počíta s pravidelnou údržbou v intervale 15-25 rokov, u nevymeniteľných časťou je požadovaná plná funkčnosť a spoľahlivosť po celú dobu navrhnutej životnosti konštrukcie, tzn. 50 – 100 rokov.

Systém zahŕňa závesy tvorené paralelnými 7-drôtovými vysokopevnostným lanami s priemerom 15,2 mm alebo 15,7 mm, ktoré sú podľa špecifikácie VSL tesne potiahnuté HDPE povlakom a injektované mazivom alebo voskom, vonkajšou HDPE chráničkou, dielensky prefabrikovanými kotvami a tzv. deviátormi, ktoré zachytávajú priečne sily od rotácie závesu. Antikorózna ochrana kotviacich prvkov je navrhnutá tak, aby ich životnosť dosahovala 100 rokov v najagresívnejšom prostredí.

Plné individuálne zapuzdrenie lán

Mostné závesy

Individuálne zapuzdrenie každého lana vylučuje migráciu prípadnej korózie medzi jednotlivými lanami. Plného individuálneho zapuzdrenia lán je dosiahnuté pomocou individuálnych ochranných prievlačok a tesniacich detailov v kotvenia. Funkčnosť tohto tesneniea môže byť kontrolovaná kedykoľvek počas navrhnutej životnosti systému. Systém SSI 2000 garantuje, že kvalita ochrany jednotlivých lán z výroby je zachovaná po celej dĺžke lán závesu, od “klinu ku klinu” aj v oblasti vedľa klinov, kde musí byť ochranné potiahnutie lán z výroby otvorené počas inštalácie.

Inštalácia

Mostné závesy

Chránička závesu požadovanej dĺžky je zdvihnutá s prvým lanom, tzv. “masterstrandom”, a lano je osadené do kotiev na oboch koncoch. Masterstrand je čiastočne napnutý, čím eliminuje priehyb chráničky závesu. Následne sa chráničkou postupne v cykloch preťahujú zostávajúce lana závesu, pripájajú sa do kotvy a čiastočne napínajú. Tento systém inštalácie zaručuje paralelnosť nainštalovaných lán. Napínanie sa vykonáva počítačom riadeným automatickým napínacím zariadením so zadanými vlastnosťami konštrukcie, čím sa zaisťuje uniformita síl lán závesu po inštalácii posledného lana. Napínanie prebieha spravidla vo viacerých krokoch, optimálne, pri eliminácii nutnosti redukcie sily v závese, ktorú je možné vykonávať len multilanovým lisom, výhodne iba ľahkým jednolanovým lisom. Nasleduje finálne vyladenie napínacej sily závesov a dokončovacie práce zahŕňajúce osadenie krytov kotiev a ich tlakovú injektáž mazivom resp. voskom, osadenie deviátorov a napojenie oceľovej priechodky s HDPE chráničkou na priechodku nosnou konštrukciou.

Možnosti

Mostné závesy

Štandardná konfigurácia systému môže byť upravená podľa parametrov konkrétneho projektu.

Jednotlivé laná sú v štandardnom prevedení dodávané potiahnuté HDPE chráničkou s ochranným mazivom. Hoci s ohľadom na životnosť to nie je vyžadované, laná môžu byť dodávané navyše pozinkované.

Chráničky závesov je možné vyrobiť v podstate v ľubovoľnom farebnom prevedení, môžu byť vyvedené so špirálovitým rebierkami na povrchu redukujúcimi vibrácie vplyvom poveternosti. Systém mostných závesov môže byť tiež vybavený antivibračnými tlmičmi a to aj dodatočne po dokončení ich inštalácie napr. na základe pozorovania správania sa konštrukcie.