Vysúvanie mostných konštrukcií

Vysúvanie mostných konštrukcií

Vysúvanie mostných konštrukcií

 

Metóda postupného výsuvu spočíva v zhotovovaní jednotlivých častí konštrukcie (tzv. lamiel) vo výrobni situovanej za mostnou oporou. Každá lamela je kontaktne betónovaná k predchádzajúcej a pripnutá primárnymi káblami dodatočného predopnutia k zvyšku už zhotovenej konštrukcie. Konštrukcia je následne vysunutá pomocou vysúvacieho zariadenia o dĺžku zodpovedajúcu zhotovenej lamele. Tento proces sa opakuje až do zhotovenia a vysunutia celej konštrukcie. Následne sú doplnené sekundárne predpínacie káble a klzné ložiská nahradené trvalými ložiskami. Táto technológia môže byť využitá len u konštrukcií s po dĺžke konštantným prierezom a s konštantným zakrivením alebo priame.

Táto metóda pri vhodnom návrhu technologickej časti projektu s premietnutím aspektov výsuvu do návrhu nosnej konštrukcie ponúka celý rad výhod a je aj napriek všeobecne vyššej materiálovej náročnosti v porovnaní s ostatnými metódami veľmi efektívna. Prakticky sa jedná o “továreň” na výrobu mosta po častiach s výhodami ako sú maximálna produktivita, armokoše na celú dĺžku lamely, minimálne množstvo debnenia a ďalšie.

VSL vďaka značným skúsenostiam s touto technológiou ponúka a úspešne realizuje v spolupráci s projektantom a hlavným dodávateľom podľa rozsahu dopytu optimalizáciu návrhu nosnej konštrukcie a prípadného zabezpečenia pilierov na účinky horizontálnych síl, návrh technologických zariadení výsuvu a výrobne. Pre úspešnú realizáciu výsuvu sú kľúčové predovšetkým výrobňa s ohľadom na riadenie geometrie nosnej konštrukcie s minimálnymi toleranciami a bezpečné vysúvacie zariadenia. VSL koncept výsuvu na báze flexibilnej výrobne a hydraulických lanových jednotiek maximálne obmedzuje riziká spojené s touto metódou.

Do rozsahu prác ponúkaných VSL mimo podielu na projekciu spadá prevedenie predpínacích prác, dodávka špeciálnych klzných hrncových ložísk prestaviteľných na trvalé, dodávka a obsluha vysúvacieho zariadenia a ostatnej hydrauliky výsuvu a zdvíhacie práce pre výmenu resp. prestavenie klzných ložísk.

Svoje využitie nachádza predovšetkým pri konštrukciách s vysokými piliermi alebo tam, kde nemožno použiť debnenie na pevnej skruži (nad súčasnú zástavbou, komunikáciami, vodnými plochami, v ekologicky citlivých oblastiach, atď.)

Konštrukčný cyklus

Vysúvanie mostných konštrukcií - konštrukčný cyklus Vysúvanie mostných konštrukcií - konštrukčný cyklus

Situačný nákres

Vysúvanie mostných konštrukcií - situačný nákres